تهیه دانش فنی و نقشه ساخت
این شرکت با داشتن امکانات و تجربیات و دانش فنی تدوین تکنولوژی و تهیه شناسنامه بسیلری از قطعات و مجموعه های صنعتی را دارا می باشد و آماده همکاری مستمر و پایدار با شرکتها و گروههای صنعتی می باشد